Slide 1
O nas

Informacje o naszym Centrum Stomatologicznym i jego działalności.

Informacje organizacyjne

Pierwsza wizyta

Wizyty mogą być umawiane osobiście, drogą telefoniczną lub mailową.
Na podstawie informacji przekazanych przez Pacjenta rejestratorka medyczna rekomenduje właściwego specjalistę oraz proponuje termin wizyty w tym decyduje o czasie pierwszej wizyty.
Na pierwszą wizytę prosimy o przybycie z kilku minutowym wyprzedzeniem, w celu wypełnienia niezbędnej dokumentacji medycznej.
Pacjent podczas pierwszej wizyty zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości potwierdzającego jego dane osobowe.

Ankieta zdrowia

Każdy Pacjent w czasie pierwszej wizyty jest zobowiązany do wypełnienia ankiety zdrowia (Informacja dotycząca stanu zdrowia pacjenta), a podczas kolejnych wizyt aktualizacji ankiety jeżeli zmienia się stan jego zdrowia.
Odmowa wypełnienia, będzie skutkować odmową udzielenia świadczeń zdrowotnych przez lekarza.

Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie elektronicznej.
Każdy Pacjent przed rozpoczęciem pierwszej wizyty musi mieć założoną indywidualna kartę medyczną oraz wypełnioną ankietę zdrowia. W tym celu konieczne jest podanie danych osobowych. Ich zakres określa ustawa z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm. art.25.)
Dokumentacja medyczna zawiera co najmniej: nazwisko i imię, datę urodzenia, oznaczenie płci, adres zamieszkania, numer PESEL, oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, opis stanu zdrowia, datę sporządzenia.
W przypadku odmowy podania danych osobowych, Pacjent nie zostanie przyjęty na wizytę, z wyjątkiem sytuacji zagrożenia życia.
Jeżeli Pacjent posiada zdjęcia rtg, skierowanie od lekarza, tomografię lub inne dokumenty potrzebne podczas wizyty prosimy o ich wcześniejsze przesłanie na adres mailowy lub przekazanie w recepcji przed wizytą w celu zeskanowania i dołączenia do karty Pacjenta.
Przed zabiegiem specjalistycznym w zakresie chirurgii, implantologii, endodoncji, protetyki, ortodoncji, wybielania zębów oraz higienizacji jamy ustnej wymagana jest od Pacjenta pisemna zgoda.
Zgoda na zabieg jest pisemnym potwierdzeniem informacji zgodnie z art.9 u.p.p., takich jak: stan zdrowia pacjenta, rozpoznanie, proponowanych i możliwych metodach diagnostycznych, proponowanych i możliwych metodach leczenia, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania lub zaniechania, wynikach leczenia, rokowaniach. Na podstawie tych wszystkich informacji pacjent wyraża zgodę, albo nie wyraża zgody na leczenie.
Wszystkie wzory zgody na leczenie stomatologiczne są dostępne dla pacjenta w recepcji.
W recepcji Pacjent zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o upoważnieniu lub braku upoważnienia określonej osoby do uzyskania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych za życia pacjenta i po jego śmierci oraz oświadczenia o upoważnieniu lub braku upoważnienia osoby bliskiej do uzyskania dokumentacji medycznej.

Postępowanie z dokumentacją medyczną

Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określony w ustawie o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
Podmiot leczniczy zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.
Kopię dokumentacji medycznej udostępnia się w szczególności na wniosek: Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, bądź osoby upoważnionej przez Pacjenta; po śmierci Pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez Pacjenta za życia.
Przygotowanie i odbiór kopii dokumentacji medycznej następuje po uprzednim przekazaniu (najlepiej w formie pisemnej) prośby Pacjenta lub opiekuna prawnego o jej udostępnienie. Wzór wniosku o wydanie kopii dokumentacji medycznej znajduje się na naszej stronie internetowej lub w recepcji.
Jeżeli Pacjent nie będzie miał możliwości by osobiście zgłosić się po odbiór dokumentacji, to na podstawie pisemnego upoważnienia złożonego osobiście w recepcji może wskazać do tego inną osobę. Upoważnienie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, nr dokumentu na podstawie, którego można sprawdzić tożsamość osoby.
Dokumentacja medyczna jest przygotowywana niezwłocznie, maksymalnie do 7 dni od momentu otrzymania prośby o jej udostępnienie. O gotowej do odbioru dokumentacji Pacjent jest powiadamiany telefonicznie.
Dokumentacja medyczna zostanie wydana po okazaniu dokumentu tożsamości osoby, której dotyczy lub osoby upoważnionej.
Istnieje możliwość przesłania dokumentacji medycznej pocztą (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) na adres wpisany do karty medycznej lub drogą mailową – jeśli Pacjent wcześniej podał swój adres e-mail do dokumentacji.  Dokumentacja drogą mailową jest przesłana w pliku, który jest zabezpieczony hasłem. Hasło potrzebne do otworzenia pliku Pacjent dostaje sms-em na numer telefonu podany w dokumentacji.

Do pobrania: Wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej

Rezerwacja i odwoływanie wizyt

Recepcja potwierdza wizyty dzień wcześniej drogą telefoniczną lub SMS-ową.
Pacjenci umawiani są na konkretną godzinę. Dokładamy wszelkich starań, aby wizyty były realizowane w umówionym czasie. Zależy nam na dobrej organizacji pracy gabinetów, szanujemy czas naszych pacjentów i staramy się nie dopuszczać do opóźnień w ich przyjmowaniu. Czasami jednak występują nieprzewidziane sytuacje i niektóre zabiegi przedłużają się. Może zdarzyć się, że kolejny pacjent zostanie przyjęty z opóźnieniem. Jeżeli wiemy wystarczająco wcześniej o powstaniu opóźnienia, kolejni pacjenci zostają poinformowani o przewidywanym opóźnieniu telefonicznie.
W przypadku, gdy pacjent nie może przyjść na umówioną wizytę, należy ją wcześniej odwołać lub przełożyć na inny termin, by z tego terminu mogła skorzystać inna osoba.

Organizacja pracy

Centrum Stomatologiczne zastrzega sobie prawo do zmiany cennika oraz do zmiany dni i godzin pracy poszczególnych lekarzy.
Recepcja odbiera telefony w godzinach pracy Centrum Stomatologicznego, w razie nieodebranych połączeń oddzwania w jak najkrótszym czasie.
Z uwagi na kwestie związane z bezpieczeństwem, recepcja znajduje się pod stałym nadzorem monitoringu.
W  celu  ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług, połączenia telefoniczne są rejestrowane.
Uprzejmie informujemy, że personel nie odpowiada za rzeczy pacjentów pozostawione w poczekalni.
Na wizyty ortodontyczne, prosimy o przychodzenie bez dodatkowych osób towarzyszących (nie dotyczy to tylko opiekuna dziecka).

Wizyty dzieci do 16 roku życia

Lekarz zgodnie z art. 34 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, nie może wykonać żadnych usług i świadczeń u pacjenta małoletniego poniżej 16 roku życia, bez zgody jego przedstawiciela ustawowego. Dziecko do 16 roku życia na wizytę powinno się stawić z rodzicem lub opiekunem faktycznym (np. z babcią, itp.). Jeżeli dziecko stawia się na wizytę samodzielnie, powinno posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna ustawowego. Informacja o zgodzie rodzica jak wyżej, powinna być wcześniej przekazana recepcjonistce.
Kontakt dziecka z gabinetem stomatologicznym powinien rozpocząć się od wizyty adaptacyjnej oraz przeglądu jamy ustnej. Ma to ogromne znaczenie dla przyszłej współpracy z dzieckiem podczas ewentualnego leczenia. Staramy się pomóc małym pacjentom i przeprowadzić leczenie, niemniej ma na to wpływ wcześniejsze przygotowanie przez rodziców oraz doświadczenia stomatologiczne dziecka.

Płatność za świadczone usługi

Pacjent  zobowiązany jest do opłacenia wykonanych usług stomatologicznych bezpośrednio po wizycie w recepcji.
Płatności można dokonać za pomocą karty płatniczej lub gotówki.
Pacjent może skorzystać z takich form płatności jak system ratalny (Medi Raty). Chęć skorzystania z tej formy płatności należy zgłosić lekarzowi przed skorzystaniem z usługi ponieważ wymagana jest weryfikacji pacjenta.
Cennik usług nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych.
Z uwagi na specyfikę branży stomatologicznej plan i koszt leczenia można precyzyjnie określić dopiero na podstawie badania oraz konsultacji z lekarzem stomatologiem.
Centrum Stomatologiczne udziela określonym pacjentom rabatu -15% na wybrane usługi zgodnie z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej.
Ceny podane w cenniku mogą ulec zmianie, o czym informuje lekarz przed zabiegiem.
Szczegółowy cennik usług stomatologicznych dostępny jest w recepcji.
Chęć otrzymania faktury należy zgłosić przed wydrukowaniem paragonu do usługi. Faktury wystawiane są od razu po dokonaniu płatności. Jeśli pacjent chce otrzymać fakturę z innego dnia (innej wizyty), to prosimy o dostarczenie paragonu, na podstawie którego możemy dopiero wystawić fakturę.
W przypadku leczenia protetycznego pacjent proszony jest o uiszczenie zaliczki w wysokości minimum 50% całkowitej wartości uzupełnienia protetycznego (na pierwszej wizycie protetycznej). Pozostałą część płatności Pacjent wpłaca na ostatniej wizycie związanej z oddaniem pracy protetycznej.

Rękojmia

Centrum Stomatologiczne czuje się w pełni odpowiedzialne za jakość świadczonych usług, dlatego Pacjent może wnieść reklamację do roku od dnia wykonania usługi medycznej. Wyjątkiem są usługi, na które udzielono dłużej rękojmi np. implant lub usługi, których rękojmia  nie  obejmuje.
Warunkiem udzielenia rękojmi jest przede wszystkim podjęcie i dokończenie kompleksowego leczenia stomatologicznego.
Rękojmią nie są objęte między innymi prace tymczasowe, prace wykonane na życzenie pacjenta, przy których pacjent został poinformowany o braku rękojmi, uszkodzenia powstałe podczas nieszczęśliwych wypadków.

Warunkiem utrzymania rękojmi są:
– zakończenie całego planu leczenia przygotowanego przez lekarza prowadzącego,
– stosowanie się do zaleceń użytkowania uzupełnień stomatologicznych,
– odbywanie wizyt kontrolnych wg. zaleceń lekarza,
– profesjonalny zabieg higienizacji nie rzadziej niż co sześć miesięcy,
– utrzymanie higieny jamy ustnej zgodnie z zaleceniami higienistki i lekarza.

Zasady udzielania rękojmi na usługi stomatologiczne mogą się zmieniać indywidualnie dla każdego pacjenta. O zasadach i długości rękojmi decyduje lekarz po badaniu jamy ustnej, diagnostyce oraz przygotowaniu planu leczenia.

Pacjenci mają prawo zgłaszania uwag, wniosków i skarg osobom udzielającym im świadczeń zdrowotnych jak i bezpośrednio kierować je do kierownika przychodni stomatologicznej w formie pisemnej oraz osobiście w godzinach wyznaczonych na przyjmowanie stron przez kierownika.
Jeżeli mają Państwo jakieś sugestie odnośnie pracy naszego Centrum Stomatologicznego, to prosimy o przesłanie maila na adres: biuro@pro-orto-dent.pl lub wypełnienie anonimowej ankiety zadowolenia dostępnej w naszych recepcjach.